ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

ចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1999 ជាង 100 PSA Plants រួមទាំងគ្រឿងបរិក្ខារឯកតាឯកតាដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក VPSA-CO និង VPSA-O2 ត្រូវបានរចនា និងផ្គត់ផ្គង់ដោយ PIONEER

យើងខិតខំផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលដែលមានគុណភាព។ស្នើសុំព័ត៌មាន គំរូ & សម្រង់ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ!

ការសាកសួរ